Algemene voorwaarden - A'dieu

Ga naar de inhoud
ALGEMENE VOORWAARDEN:
1. Toepassing : Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van goederen en prestaties van diensten door de vennootschap, met uitsluiting van alle andere voorwaarden die door de afnemer van deze goederen en/of diensten (hierna genoemd de ‘medecontractant’) op welk ogenblik ook worden meegedeeld. Eventuele afwijkende voorwaarden moeten uitdrukkelijk en schriftelijk door de vennootschap aanvaard worden.
Door het plaatsen van een bestelling bevestigt de medecontractant kennis genomen te hebben van de algemene verkoopvoorwaarden van de vennootschap en deze te aanvaarden in de relatie met de vennootschap.
2. Bestellingen : Alle bestellingen geschieden in eigen naam, met uitzondering van zaakwaarneming, en met sterkmaking van de besteller voor de erfgenamen. Daarenboven wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de besteller solidair borg staat voor de betaling van de factuur door de erfgenamen.
3. Klachten: Klachten over gebreken in geleverde goederen en/of gepresteerde diensten, die bij de levering of de prestatie worden vastgesteld of redelijkerwijze konden worden vastgesteld, moeten worden ingediend bij gedetailleerd aangetekend schrijven binnen de acht dagen na levering of prestatie. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.
4. Waarborg : De waarborg van de vennootschap beperkt zich tot vervanging van de geleverde goederen of herstel van het gebrek in gepresteerde diensten, of, indien zulks niet mogelijk is, teruggave van het geheel of een gedeelte van de gefactureerde prijs. De vennootschap is in geen enkel geval aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de medecontractant geleden.
5. Overmacht : De vennootschap is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle, die hetzij de vennootschap, hetzij haar leveranciers raken, en dit ongeacht of deze gebeurtenissen al dan niet voorzienbaar zijn geweest.
6. Prijzen en betaling : De medecontractant zal worden gefactureerd voor de levering van goederen en prestatie van diensten die volgens medecontractant werden besteld, en tegen de tarieven die voor de betreffende goederen en diensten respectievelijk werden bepaald. Facturen hebben enkel betrekking op de goederen en diensten waarnaar zij uitdrukkelijk verwijzen, met uitsluiting van alle andere goederen en diensten die bij de vennootschap voor of door de medecontractant zouden zijn besteld. Al onze facturen zijn enkel betaalbaar per overschrijving of in contanten (tot max. € 3.000) te Borsbeek, de Robianostraat 111.
Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan verzenden we u een kosteloze herinnering. Indien u 21 kalenderdagen na deze kosteloze herinnering nog steeds niet heeft betaald, rekenen we een forfaitaire schadevergoeding aan van 10% van de openstaande factuurbedragen met een minimum van 50 EUR per factuur. In overeenkomsten met consumenten wordt deze schadevergoeding beperkt tot de maxima van art. XIX.4 van het Wetboek Economisch Recht, welke op het moment van de huidige versie van deze voorwaarden als volgt zijn bepaald: 20 EUR (voor factuurbedragen ≤ 150 EUR) of 30 EUR + 10% van het factuurbedrag tussen 150 EUR en 500 EUR (voor facturen > 150 EUR maar ≤ 500 EUR) of 65 EUR + 5% van het factuurbedrag boven de 500 EUR met een maximum van 2.000 EUR (voor facturen > 500 EUR). Bovendien rekenen we u een conventionele nalatigheidsintrest aan aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties vanaf de 22e kalenderdag na de herinnering. Voor professionele klanten maakt het niet betalen van één factuur op de vervaldag, automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag. Deze schadevergoeding en nalatigheidsintresten gelden wederkerig als wij niet voldoen aan onze verplichtingen. Elke klacht betreffende een factuur dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd en bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie dagen na ontvangst van de factuur. Een klacht betreffende een factuur kan enkel betrekking hebben op de gefactureerde bedragen of andere vermeldingen op de factuur en niet op gebreken in geleverde goederen en/of gepresteerde diensten. Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Medecontractant, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van de Vennootschap om zich later op deze tekortkoming te beroepen
7. Verbreking en ontbinding : Bij eenzijdige verbreking van het contract door de medecontractant, of gerechtelijke ontbinding lastens deze laatste, of ontbinding door de Vennootschap op grond van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek, zal de medecontractant gehouden zijn tot een forfaitaire schadevergoeding van twintig procent (20%) van de totale aannemingssom. Ingeval de overeenkomst wordt ontbonden lastens de Vennootschap, kan de medecontractant zich zonder enige beperkingen beroepen op de gemeenrechtelijke regels betreffende vergoeding van schade om een gelijkwaardige vergoeding te verkrijgen van de Vennootschap.
8.  Splitsbaarheid : Indien een artikel van deze algemene verkoopsvoorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.
9.  Toepasselijk recht : Alle overeenkomsten afgesloten met de Vennootschap worden beheerst door Belgisch recht.
Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van Antwerpen bevoegd.

A'dieu BV
de Robianostraat 111  -  2150 Borsbeek
03/292.53.31
Contacteer ons vrijblijvend
Terug naar de inhoud